Zgromadzenie Nadzyczajne - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nawojowej Góry

Dnia 26 czerwca 2015 r. (piątek) o godz. 17.00 odbędzie się Zgromadzenie Nadzwyczajne w Domu Gromadzkim.
Proponowany porządek obrad
1. Przywitanie, rozpoczęcie obrad
2. Wybór przewodniczącego, sekretarza, komisji skrutacyjnej
3. Wybór władz Stowarzyszenia

3.1 Zarządu
3.2 Komisji Rewizyjnej
4. Sprawy bieżące i organizacyjne
5. Wolne wnioski
6. Zakończenie obrad


Zapraszamy członków Stowarzyszenia oraz wszystkich chętnych do pracy na rzecz Nawojowej Góry.
W imieniu Komitetu Założycielskiego:
Iwona Stecz, Jan Węgrzyn, Jan Kanty Wójcik