Cele działania Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Nawojowej Góry

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju Nawojowej Góry.
Stowarzyszenie  realizuje swe cele poprzez:
 1. inicjowanie i występowanie z wnioskami do władz gminy, powiatu i województwa  w zakresie całokształtu zagadnień dotyczących Nawojowej Góry;
 2. współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz organizacjami społecznymi, grupami ludzi zamierzającymi realizować cele dla dobra mieszkańców, innymi stowarzyszeniami, placówkami dydaktyczno-wychowawczymi, podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych;
 3. prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej;
 4. prowadzenie i wspieranie inicjatyw lokalnych;
 5. aktywizowanie środowiska lokalnego w zakresie: kultury, sztuki, historii, oświaty, sportu, rekreacji, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego oraz działalności charytatywnej;
 6. kształtowanie więzi międzypokoleniowych poprzez działania na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 7. upowszechnianie zasad wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, w tym równych szans kobiet i mężczyzn;
 8. przyczynianie się do budowy społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju demokracji;
 9. kształtowanie postaw patriotycznych poprzez upowszechnianie tradycji narodowych, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 10.  prowadzenie działań na rzecz wyrównywania szans, zapobiegając wykluczeniu społecznemu;
 11. prowadzenie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej;
 12. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej; działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 13. działanie na rzecz promocji zdrowego trybu życia i ochrony zdrowia;
 14. podejmowanie działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości;
 15. działanie na rzecz poprawy infrastruktury technicznej wsi.

Stowarzyszenie prowadzi następujące rodzaje działalności pożytku publicznego:
 1. prowadzenie różnych form rozwoju kulturalnego i oświatowego dla mieszkańców Sołectwa przez organizację szkoleń i występów artystycznych;
 2. wspomaganie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego wśród dzieci i dorosłych;
 3. podtrzymywanie narodowych i regionalnych tradycji (patriotycznych i ludowych) wśród mieszkańców Sołectwa, Gminy Krzeszowice  i Powiatu Krakowskiego,
 4. pomoc dla mieszkańców Sołectwa potrzebujących wsparcia;
 5. organizacja wycieczek edukacyjnych oraz zorganizowanego wypoczynku letniego i zimowego oraz wsparcie finansowe dla dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej;
 6. organizacja imprez integracyjnych, rekreacyjnych i turystycznych dla mieszkańców sołectwa, gminy i powiatu;
 7. współpraca z miejscowym klubem sportowym w organizacji życia sportowego dzieci i młodzieży;
 8. współpraca z miejscowymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami celem realizacji zadań statutowych.