Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Nawojowej Góry

Dnia 24 marca 2017 r. (piątek) o godz. 18.00 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w Domu Gromadzkim w Nawojowej Górze, ul. Nawoja 90.
Proponowany porządek obrad:
 1. Przywitanie, rozpoczęcie obrad
 2. Wybór przewodniczącego, sekretarza
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 4. Informacja Prezesa o zaistniałych od ostatniego posiedzenia Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia wydarzeniach oraz o podjętych przedsięwzięciach
 5. Przedstawienie informacji o złożonych wnioskach grantowych oraz o uzyskanych dotychczas dotacjach na 2017 r.
 6. Przyjęcie Bilansu, Rachunku zysków i strat oraz informacji ogólnych i uzupełniających do bilansu za rok 2016
 7. Podjecie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego za 2016 r.
 8. Podjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi absolutorium za 2016 r.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Stowarzyszenia
 10. Sprawy bieżące i organizacyjne i wolne wnioski
 11. Zakończenie obrad
Zapraszamy członków Stowarzyszenia oraz wszystkich chętnych do pracy na rzecz Nawojowej Góry.