REGULAMIN III RAJDU PIESZEGO „Rycerski szlak”

1. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nawojowej Góry
Partnerzy :
Sołtys wraz z Radą Sołecką
LKS Górzanka
OSP Nawojowa Góra
Kółko Rolnicze
2. CELE RAJDU:
 • Popularyzacja turystyki pieszej
 • Poznanie walorów przyrody okolic Nawojowej Góry oraz jej historii
 • Integracja środowiska
 • Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu
 • Promocja Gminy Krzeszowice i jej walorów turystycznych
3. WARUNKI UCZESTNICTWA:
W Rajdzie mogą brać udział wszyscy chętni w patrolach 3 – 5 osobowych.

Warunkiem koniecznym uczestnictwa dzieci i młodzieży do lat 18 w Rajdzie jest zapewnienie opieki osoby dorosłej. Zgłoszenia należy składać osobiście w Domu Gromadzkim w Filii Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nawojowej Górze, ul. Nawoja 90, 01października (niedziela) w godz. 14 30 – 15 00 lub mailem na sis.nawojowagora@gmail.com . Wpisanie się na listę uczestników Rajdu świadczy o akceptacji regulaminu Rajdu.

Rajd odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych.
W trakcie Rajdu każdy uczestnik powinien przestrzegać bezwzględnie przepisów i zasad kodeksu ruchu drogowego, szczególnie w części dotyczącej ruchu pieszych.
Uczestnicy Rajdu zobowiązani są w szczególności do:
 • Stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez patrolowych poszczególnych patroli.
 • Posiadania dokumentu tożsamości.
 • Przemieszczania się zwartą grupą.
 • Przy przekraczaniu jezdni-drogi patrolowi zabezpieczają przejście i przeprowadzają patrol ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo.
 • Tempo marszu nadaje patrolowy i jest ono dostosowane do tempa najwolniejszego uczestnika.
 • Wszelkie niedyspozycje zdrowotne bezzwłocznie należy zgłaszać Organizatorom Rajdu, patrolowemu, opiece medycznej Rajdu.
 • Obowiązują zachowania proekologiczne.
 • Podczas rajdu można fotografować.
4. TERMIN I TRASA RAJDU:
Rajd odbędzie się 01 października 2017r. od godziny 15:00
Trasa rajdu pieszego /około 4 km/ :
Start : Dom Gromadzki w Nawojowej
Meta : LKS Górzanka
Na mecie quiz z wiedzy o Nawojowej Górze (osobne nagrody)
5. Podczas rajdu organizatorzy gwarantują:
 • Szczegółowy opis trasy Rajdu
 • Posiłek na mecie Rajdu - pieczone ziemniaki
 • Nagrody niespodzianki w konkursach
 • Pierwszą pomoc medyczną
6. PROGRAM RAJDU:
14:30 -15:00 Zbiórka, wyjście patroli na trasę .
17:00 Przyjście patroli na metę.
17:15 Rozwiązywanie quizu.
17:30 Poczęstunek.
18:30 Zakończenie Rajdu.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Uczestników Rajdu obowiązuje:
 • Znajomość Regulaminu Rajdu
 • Stosowanie się do zaleceń organizatorów
 • Ostateczna interpretacja regulaminu Rajdu należy do organizatora